เลือกภาษา:
ศูนย์การแพทย์และคลินิกเฉพาะทาง
แผนกทันตกรรม

แผนกทันตกรรม อาคาร 2 ชั้น 2

วันและเวลาเปิดให้บริการ

ทุกวัน เวลา 08.00 - 17.00 น.
__________________________


เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการเข้ารับบริการ
กรุณาโทรนัดหมายล่วงหน้าทุกครั้ง


โทรศัพท์. 02 487 2100 ต่อ 5207, 5208
 


 


ทันตกรรมทั่วไป General
การให้บริการด้านทันตกรรมทั่วไป  ได้แก่ ตรวจสุขภาพช่องปาก  การอุดฟัน  และการขูดหินปูน
ทันตแพทย์ที่ให้บริการ
1.ทพญ.ชัชญา    ธารประดับ
2.ทพ.อุกฤษฎ์     ธรรมนูญรักษ์
3.ทพ.วันชัย       ผณินทรารักษ์
4.ทพ.สมลักษณ์   ภิญโญมิตร
5.ทพญ.พิทยา     ธโนศวรรย์
6.ทพญ.สุพร      ทองฤทธิ์
7.ทพญ.สุพัตรา    โต๊ะชูดี
8.ทพ.ปวร         พรกิตติธีรกุล
9.ทพญ.รัตญา     มหาชัย


 
 
     ทันตกรรมรักษารากฟัน Endodontics
      การให้บริการด้านทันตกรรมรักษารากฟัน โดยการรักษารากฟันด้วยเครื่องขยายคลองรากฟัน และเครื่องอุดรากฟัน
      ทันตแพทย์ที่ให้บริการ
      1.ทพญ.วันทนา    ลีลาสงวน
      2.ทพญ.สุพัตรา    โต๊ะชูดี


 ทันตกรรมประดิษฐ์
การให้บริการด้านทันตกรรมประดิษฐ์ ได้แก่ การทำฟันปลอม  การทำครอบฟัน  การทำสะพานฟัน และการครอบฟันรากเทียม
ทันตแพทย์ที่ให้บริการ
1.ทพ.วันชัย       ผณินทรารักษ์
2.ทพ.อุกฤษฎ์     ธรรมนูญรักษ์
3.ทพ.สมลักษณ์   ภิญโญมิตร        
4.ทพญ.พิมลสิริ   สุทธฺบุณยพันธ์
5.ทพญ.ปิ่นมณี    สิริวีรพจน์

ทันตกรรมจัดฟัน Orthodontic
การให้บริการด้านทันตกรรมจัดฟัน ได้แก่ การจัดฟันโลหะ และการจัดฟันแบบใส
ทันตแพทย์ที่ให้บริการ
1.ทพญ.จินตนา    ศิริชุมพันธ์
2.ทพ.ศิริชัย        ธรรมชาติอารี

ทันตกรรมบูรณะฟัน Operative 
การให้บริการด้านทันตกรรมบูรณะฟัน  ได้แก่ การอุดฟันที่มีความซับซ้อน การทำครอบฟัน การปิดช่องว่างระหว่างฟัน และการบูรณะฟันแบบอินเลย์ ออนเลย์
ทันตแพทย์ที่ให้บริการ
1.ทพญ.ชรินธร     อิสสระยางกูร
2.ทพ.สมลักษณ์     ภิญโญมิตร

ทันตกรรมโรคเหงือก Periodontics
การให้บริการด้านทันตกรรมโรคเหงือก  ได้แก่ การรักษาโรคเหงือก การเกลารากฟันและขูดหินปูน การตัดแต่งเหงือก  การผ่าตัดเหงือก และศัลยกรรมปลูกเหงือก
ทันตแพทย์ที่ให้บริการ
1.ทพญ.คีนนา     ตันติกุล
2.ทพ.อาสาฬห์     ยงยุทธ

   ทันตกรรมสำหรับเด็ก Pediatric
    การให้บริการด้านทันตกรรมสำหรับเด็ก ได้แก่ การขัดฟันเคลือบฟลูออไรด์   การปิดหลุมร่องฟันป้องกันฟันผุ การอุดฟัน  การรักษาโพรงประสาทฟัน  การครอบฟัน     
    กรณีที่มีฟันผุลุกลามมาก  การถอนฟัน  การใส่เครื่องมือกันฟันล้ม หรือเครื่องมือขยายช่องว่างสำหรับฟันแท้
    ทันตแพทย์ที่ให้บริการ
    1.ทพญ.สุพร         ทองฤทธิ์
    2.ทพ.อัครพงษ์      ลาภากุลชัย
    3.ทพญ.สุลัดดา       สิริทรัพย์ไพบูลย์
    4.ทพญ.ดร.รติชนก   นันทนีย์
    5.ทพญ.จันทวดี       ประกายรุ่งทอง 

ศัลยกรรมช่องปากและใบหน้าขากรรไกร Oral and Maxillofacial  Surgery
การให้บริการด้านศัลยกรรมในช่องปากและใบหน้าขากรรไกร
ได้แก่  การถอนฟัน  การผ่าตัดฟันคุด การตัดแต่งกระดูกเพื่อใส่ฟันปลอม การผ่าตัดฝังรากเทียม  และการเสริมกระดูก
(Bone Surgery)  การยกระดับไซนัส (Sinus  Lift )
ทันตแพทย์ที่ให้บริการ
1.ทพ.ดร.ณฐาภพ     ธนวรันญ์
2.ทพ.สมเกียรติ       สมุทรประดิษฐ์
3.ทพ.อุกฤษฎ์         ธรรมนูญรักษ์
4.ทพญ.รัตญา        มหาชัย
5.ทพญ.ฉัตราภรณ์   ศุภจำรูญ     
6.ทพ.สุทีป            ปาวา

ทันตกรรมเพื่อความสวยงาม Esthetics
การให้บริการด้านทันตกรรม  เพื่อความสวยงาม เป็นการสร้างรอยยิ้มที่สดใสและความมั่นใจกลับคืนมา ได้แก่ การฟอกสีฟัน  และการทำวีเนียร์หรือเคลือบผิวฟัน
ทันตแพทย์ที่ให้บริการ
1.ทพญ.ชัชญา     ธารประดับ
2.ทพ.สมลักษณ์   ภิญโญมิตร                   
3.ทพญ.สุพร      ทองฤทธิ์
4.ทพญ.ชรินธร   อิสสระยางกูร
5.ทพญ.รัตญา    มหาชัย

รายชื่อแพทย์
ทพญ.คีนนา ตันติกุล

ทพญ.คีนนา ตันติกุล

ความชำนาญพิเศษ : ทางด้านรักษาโรคเหงือก
เวลาออกตรวจ : จันทร์ 09.30 - 17.00 น. / พฤหัสบดี 09.00 - 15.45 น.
ทพ.อาสาฬห์ ยงยุทธ

ทพ.อาสาฬห์ ยงยุทธ

ความชำนาญพิเศษ : ทางด้านรักษาโรคเหงือก
เวลาออกตรวจ : อาทิตย์ 09.00 - 15.30 น.
ทพญ.ชัชญา ธารประดับ

ทพญ.ชัชญา ธารประดับ

ความชำนาญพิเศษ : ทางด้านทันตกรรมทั่วไป,โรคเหงือก
เวลาออกตรวจ : จันทร์ 09.30 - 17.00 น. / อังคาร 16.00 - 18.30 น. / พฤหัสบดี 09.30 - 17.00 น.
ทพ.อุกฤษฎ์ ธรรมนูญรักษ์

ทพ.อุกฤษฎ์ ธรรมนูญรักษ์

ความชำนาญพิเศษ : ทางด้านทันตกรรมทั่วไป, ศัลยกรรม
เวลาออกตรวจ : จันทร์ 10.00 - 14.30 น. / พุธ 10.00 - 14.30 น. / เสาร์ 10.00 - 14.30 น. / อาทิตย์ 09.00 - 14.30 น.
ทพ.สมลักษณ์ ภิญโญมิตร

ทพ.สมลักษณ์ ภิญโญมิตร

ความชำนาญพิเศษ : ทางด้านทันตกรรมทั่วไป
เวลาออกตรวจ : อังคาร 10.00 - 15.30 น. / พฤหัสบดี 10.00 - 15.30 น. / เสาร์ 09.30 - 15.30 น.
ทพ.ปวร พรกิตติธีรกุล

ทพ.ปวร พรกิตติธีรกุล

ความชำนาญพิเศษ : ทางด้านทันตกรรมทั่วไป
เวลาออกตรวจ : อาทิตย์ 09.30 - 15.30 น. (ออกตรวจสัปดาห์ที่ 2,4 ของเดือน)
ทพญ.สุพร ทองฤทธิ์

ทพญ.สุพร ทองฤทธิ์

ความชำนาญพิเศษ : ทางด้านทันตกรรมทั่วไป,ทันตกรรมเด็ก
เวลาออกตรวจ : พุธ 10.00 - 15.30 น. / ศุกร์ 13.00 - 17.00 น. / เสาร์ 09.00 - 15.30 น. / อาทิตย์ 10.00 - 15.30 น.(ออกตรวจสัปดาห์ที่ 2,4 ของเดือน)
ทพญ.พิทยา ธโนศวรรย์

ทพญ.พิทยา ธโนศวรรย์

ความชำนาญพิเศษ : ทางด้านทันตกรรมทั่วไป
เวลาออกตรวจ : ศุกร์ 10.00 - 16.00 น.
ทพญ.พิมลสิริ สุทธิบุณยพันธ์

ทพญ.พิมลสิริ สุทธิบุณยพันธ์

ความชำนาญพิเศษ : ทางด้านทันตกรรมทั่วไป
เวลาออกตรวจ : อังคาร 09.00 - 14.30 น. / ศุกร์ 09.00 - 12.00 น.
ทพญ.ชรินธร อิสสระยางกูล

ทพญ.ชรินธร อิสสระยางกูล

ความชำนาญพิเศษ : ทางด้านทันตกรรมเพื่อความสวยงามและรากเทียม
เวลาออกตรวจ : พฤหัสบดี 10.00 - 17.00 น. / ศุกร์ 09.30 - 17.00 น.
ทพญ.สุพัตรา โต๊ะชูดี

ทพญ.สุพัตรา โต๊ะชูดี

ความชำนาญพิเศษ : ทางด้านรักษารากฟัน
เวลาออกตรวจ : จันทร์,อังคาร 09.00 - 19.00 น.
ทพญ.วันทนา ลีลาสงวน

ทพญ.วันทนา ลีลาสงวน

ความชำนาญพิเศษ : ทางด้านรักษาคลองรากฟัน
เวลาออกตรวจ : พ. 09.00 - 17.00 น. / ส. 09.00 - 16.00 น. .
ทพ.วันชัย ผณินทรารักษ์

ทพ.วันชัย ผณินทรารักษ์

ความชำนาญพิเศษ : ทางด้านทันตกรรมประดิษฐ์
เวลาออกตรวจ : พุธ 09.00 - 17.30 น./ ศุกร์ 09.00 - 17.00 น./ เสาร์ 09.00 - 15.45 น.
ทพญ.ปิ่นมณี สิริวีรพจน์

ทพญ.ปิ่นมณี สิริวีรพจน์

ความชำนาญพิเศษ : ทางด้านทันตกรรมประดิษฐู์-รากเทียม
เวลาออกตรวจ : อังคาร 09.30- 14.00 น. / ศุกร์ 09.30 - 17.00 น. (ออกตรวจสัปดาห์ที่ 1,3,5 ของเดือน)
ทพญ.สุลัดดา สิริทรัพย์ไพบูลย์

ทพญ.สุลัดดา สิริทรัพย์ไพบูลย์

ความชำนาญพิเศษ : ทางด้านทันตกรรมสำหรับเด็ก
เวลาออกตรวจ : อาทิตย์ 10.00 - 16.30 น.(ออกตรวจสัปดาห์ที่ 1,3 ของเดือน)
ทพ.อัครพงษ์ ลาภากุลชัย

ทพ.อัครพงษ์ ลาภากุลชัย

ความชำนาญพิเศษ : ด้านทันตกรรมสำหรับเด็ก
เวลาออกตรวจ : พุธ 16.30- 19.00 น. / เสาร์ 08.30 - 15.00 น. / อาทิตย์ 13.00 - 16.30 น. (ออกตรวจสัปดาห์ที่ 2,4 ของเดือน)
ทพญ.รติชนก นันทนีย์

ทพญ.รติชนก นันทนีย์

ความชำนาญพิเศษ : ทางด้านทันตกรรมสำหรับเด็ก
เวลาออกตรวจ : พุธ 15.00 - 18.30 น.
ทพญ.จินตนา ศิริชุมพันธ์

ทพญ.จินตนา ศิริชุมพันธ์

ความชำนาญพิเศษ : ทางด้านทันตกรรมจัดฟัน
เวลาออกตรวจ : พุธ 09.00 - 11.30 น. / เสาร์ 08.45 - 15.45 น. (ออกตรวจสัปดาห์ที่ 2 ของเดือน) / อาทิตย์ 08.45 - 15.45 น.
ทพ.ศิริชัย ธรรมชาติอารี

ทพ.ศิริชัย ธรรมชาติอารี

ความชำนาญพิเศษ : ทางด้านทันตกรรมจัดฟัน
เวลาออกตรวจ : เสาร์ 10.00 - 16.45 น. (ออกตรวจสัปดาห์ที่ 3,4 ของเดือน)
ทพญ.รัตญา มหาชัย

ทพญ.รัตญา มหาชัย

ความชำนาญพิเศษ : ทางด้านทันตกรรมทั่วไป และรากเทียม
เวลาออกตรวจ : พุธ 10.00 - 16.00 น. / เสาร์ 13.00 - 16.00 น.
ทพญ.ฉัตราภรณ์ ศุภจำรูญ

ทพญ.ฉัตราภรณ์ ศุภจำรูญ

ความชำนาญพิเศษ : ด้านศัลยกรรมช่องปาก, ตกแต่งใบหน้าและผ่าตัดขากรรไกร
เวลาออกตรวจ : อังคาร 10.00 - 14.00 น. / ศุกร์ 10.00 - 15.00 น.
นพ.ทพ.ดร.ชาญชาย วงศ์ชื่นสุนทร

นพ.ทพ.ดร.ชาญชาย วงศ์ชื่นสุนทร

ความชำนาญพิเศษ : ทางด้านศัลยกรรมช่องปาก กระดูกขากรรไกรใบหน้า และรากเทียม
เวลาออกตรวจ : อาทิตย์ 11.00 - 13.00 น. **กรุณานัดหมายล่วงหน้า**
ทพ.สมเกียรติ สมุทรประดิษฐ์

ทพ.สมเกียรติ สมุทรประดิษฐ์

ความชำนาญพิเศษ : ทางด้านศัลยกรรมช่องปาก
เวลาออกตรวจ : จันทร์ 16.00 - 19.00 น. / พฤหัสบดี 10.00 - 13.30 น.
ท.ญ.จันทวดี  ประกายรุ้งทอง

ท.ญ.จันทวดี ประกายรุ้งทอง

ความชำนาญพิเศษ : ด้านทันตกรรมสำหรับเด็ก
เวลาออกตรวจ : อังคาร 16.00 - 19.00 น.
ท.พ.ดร.ณฐาภพ ธนวรัณญ์

ท.พ.ดร.ณฐาภพ ธนวรัณญ์

ความชำนาญพิเศษ : ศัลยกรรมช่องปาก,รากฟันเทียม
เวลาออกตรวจ : อังคาร 13.00 - 15.00 น. / ศุกร์ 15.30 - 18.30 น.
ท.พ.สุทีป ปาวา

ท.พ.สุทีป ปาวา

ความชำนาญพิเศษ : ศัลยกรรมในช่องปาก, MAXILLO
เวลาออกตรวจ : อาทิตย์ 10.00 - 16.00 น. (ออกตรวจสัปดาห์ที่ 2,4 ของเดือน)