เลือกภาษา:
ข่าวสาร
โรงพยาบาลธนบุรี ทวีวัฒนา ร่วมกับ Property Perfect
เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.00-19.00 น. โรงพยาบาลธนบุรี 2 ร่วมกับ Property Perfect
จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพให้กับสมาชิกในหมู่บ้าน ในกิจกรรมมีบริการตรวจวัดความดันโลหิต
ตรวจวัดมวลกระดูก และให้คำแนะนำเรื่องสุขภาพ เพื่อให้สมาชิกในหมู่บ้านมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง
และมีความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ โดยได้รับความสนใจจากประชาชนในพื้นที่เข้ารับบริการ
เป็นจำนวนมาก ณ หมู่บ้านเพอร์เฟคเพลส รัตนาธิเบศร์