เลือกภาษา:
ข่าวสาร
กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง โรงเรียนอนุบาลสร้างสรรค์
เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00-13.00 น. แผนกการตลาด โรงพยาบาลธนบุรี 2
ได้รับเกียรติเข้าร่วมให้ความรู้เรื่องโรคไข้เลือดออก โดยนายแพทย์วรวิทย์ ธัญภัทรกุล
ให้แก่ผู้ปกครองในกิจกรรมประชุมผู้ปกครอง โรงเรียนอนุบาลสร้างสรรค์ พร้อมทั้ง
มอบบัตรหนูน้อยสุขภาพดีให้แก่ผู้ปกครองที่เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว โดยกิจกรรมนี้
ได้รับความสนใจจากพ่อแม่ผู้ปกครองจำนวนมาก