เลือกภาษา:
ข่าวสาร
กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง โรงเรียนอนุบาลลำเพยพรรณ
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 1 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00-12.00 น. แผนกการตลาด โรงพยาบาลธนบุรี ทวีวัฒนา
ได้รับเกียรติเข้าร่วมให้ความรู้เรื่องโรคมือเท้าปาก โดยนายแพทย์วรวิทย์ ธัญภัทรกุล
ให้แก่ผู้ปกครองในกิจกรรมประชุมผู้ปกครอง โรงเรียนอนุบาลลำเพยพรรณพร้อมทั้ง
มอบบัตรหนูน้อยสุขภาพดีให้แก่ผู้ปกครองที่เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว โดยกิจกรรมนี้ได้รับความสนใจ
จากพ่อแม่ผู้ปกครองจำนวนมาก