เลือกภาษา:
ข่าวสาร
กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพคนวัยทำงานในยุค 4.0 ให้แก่พนักงานเซ็นทรัลปิ่นเกล้า
แผนกการตลาด โรงพยาบาลธนบุรี ทวีวัฒนา จัดกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพคนวัยทำงานในยุค 4.0 ให้แก่พนักงานเซ็นทรัลปิ่นเกล้า
กิจกรรมบรรยายให้ความรู้เรื่องโรคออฟฟิศซินโดรม โดยนายแพทย์วรวิทย์ ธัญภัทรกุล เพื่อให้พนักงาน ได้มีความรู้ความเข้าใจ
หลักการสำคัญ ในการปรับปรุงสภาพงาน และท่าทางการทำงานของตนให้ถูกต้อง และอบรมCPR เพื่อให้ผู้ที่เข้ารับการอบรม
มีความรู้และทักษะในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น สามารถช่วยเหลือตนเองและบุคคลใกล้ตัวได้อย่างปลอดภัยก่อนถึงโรงพยาบาล
พร้อมให้บริการตรวจมวลกระดูก และนอกจากนี้ยังจัดอบรมให้ความรู้หลักสูตรการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการกู้ฟื้นคืนชีพ
ให้แก่พนักงานบริษัท มาชิสโสะ จำกัด (นนทบุรี) และพนักงานบริษัท แอลเอ ไบซิเคิ้ล จำกัด (นครปฐม) เพื่อให้ผู้ที่เข้ารับการ
อบรมมีความรู้และทักษะในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น สามารถช่วยเหลือตนเองและบุคคลใกล้ตัวได้อย่างปลอดภัยก่อนถึง
โรงพยาบาล และเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตในกรณีฉุกเฉินต่างๆ