เลือกภาษา:
ข่าวสาร
บรรยายให้ความรู้เรื่องโรคติดต่อในเด็ก และโรคที่มากับฤดูฝน
วันที่ 24 กันยายน 2561 โรงพยาบาลธนบุรี 2 จัดบรรยายให้ความรู้เรื่องโรคติดต่อในเด็ก
และโรคที่มากับฤดูฝน 
โดยนายแพทย์วรวิทย์ ธัญภัทรกุล แพทย์ประจำศูนย์ตรวจสุขภาพ
ในกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นอนุบาล ณ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติเค็นซิงตัน
โดยภายในงานมีผู้ปกครองเข้าร่วมรับฟังการบรรยายและซักถามปัญหาด้านสุขภาพของเด็ก
วัยอนุบาลด้วยความสนใจเป็นจำนวนมาก