เลือกภาษา:
คณะผู้บริหาร

นางจารุวรรณ วนาสิน

ประธานกรรมการ

คุณเฉลิมกุล อภิบุณโยภาส

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

คุณเรวดี ไผ่เกาะ

ผู้อำนวยการสายบริหาร

คุณบุญโสม อภิบุณโยภาส

ผู้อำนวยการสายบัญชีและการเงิน

คุณรัชดาวรรณ งามธนาคุณ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการแพทย์

คุณสุรัฐติกาล โตมี

ผู้อำนวยการสายพยาบาล

นายกีรติ อภิบุณโยภาส

ผู้ช่วยผู้อำนวยการสายบัญชีและการเงิน

นพ.ไชยยันต์ ประชาศิลป์ชัย

รองผู้อำนวยการแพทย์

นพ.ดำรงศักดิ์ ประพุทธ์พิทยา

ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาล

พญ.สาวิตรี พัฒนโกวิท

ตัวแทนฝ่ายบริหารด้านคุณภาพ (QMR)