เลือกภาษา:
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
วิสัยทัศน์


เป็นโรงพยาบาลมาตรฐานระดับตติยภูมิที่ผู้รับบริการไว้วางใจคุณภาพและพึงพอใจในบริการ

พันธกิจ


1.มุ่งมั่นพัฒนาบริการทางการแพทย์สู่ระดับตติยภูมิ
2.องค์กรได้รับการรับรอง พัฒนา ธำรงรักษาระบบคุณภาพตามมาตรฐานสากล
3.มุ่งสู่ SMART Hospital
4.พัฒนาศักยภาพของบุคลากรและโรงพยาบาล ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่
5.มุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านการบริการ