เลือกภาษา:
ศูนย์การแพทย์และคลินิกเฉพาะทาง
ศูนย์หัวใจ

ศักยภาพศูนย์หัวใจ ธนบุรี เสริมรัฐ
ศูนย์หัวใจ ธนบุรี เสริมรัฐ ให้บริการดูแลด้านโรคหัวใจและหลอดเลือด ตั้งแต่การป้องกัน การตรวจวินิจฉัยในระยะเริ่มต้น การรักษาการฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจ รองรับการดูแลกลุ่มผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือดซึ่งเป็นโรคที่คร่าชีวิตประชาชนไทยเป็นอันดับ 2 โดยให้บริการผู้ป่วยทุกสิทธิ์การรักษาอย่างครบวงจร โดยมีห้องปฏิบัติการสวนหัวใจ และหอผู้ป่วยวิกฤตโรคหัวใจ ( CCU ) พร้อมด้วยอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัย เพื่อการรักษาที่ได้มาตรฐาน และความปลอดภัยของผู้ป่วยสูงสุด ตั้งแต่ก่อนรับการรักษาและหลังการรักษา มีการส่งเสริมการดูแลเชิงป้องกันด้วยทีมแพทย์เฉพาะทางสหสาขาวิชาชีพที่พร้อมดูแลทุกสถานการณ์หัวใจตลอด 24 ชั่วโมง


1. บริการตรวจวินิจฉัยด้านหัวใจ (Non-Invasive)

2. บริการ INVASIVE PROCEDURES
เป็นการตรวจสภาวะหัวใจโดยใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ เพื่อการตรวจวินิจฉัย และให้การรักษาสภาวะหัวใจของผู้ป่วย ภายในห้องปฏิบัติการสวนหัวใจที่ทันสมัย ประกอบด้วย

2.1 เทคโนโลยีการรักษาภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ
2.2.1 EP recording system คือ เครื่องบันทึกการทำงานของระบบไฟฟ้าหัวใจเพื่อประกอบการวินิจฉัยและการรักษา ซึ่งสามารถกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจให้มีลักษณะความผิดปกติเกิดขึ้น แต่ไม่เป็นอันตรายต่อผู้ป่วย

2.2.2 Radiofrequency ablation หรือ RFA เป็นเครื่องใช้ในการรักษาภาวะหัวใจเต้นผิดปกติโดยใช้คลื่นวิทยุ/ความร้อนทำลายจุดที่ก่อให้เกิดการเต้นหัวใจที่ผิดปกติ

สิทธิการรักษาผู้ป่วย

 1. เงินสด , ประกันชีวิต เข้าร่วมโครงการกับศูนย์หัวใจโรงพยาบาลธนบุรี ทวีวัฒนา ในราคาตาม ใบประเมินราคาทำหัตการ หัวใจและหลอดเลือด

 2. ให้บริการกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินทางด้านโรคหัวใจ สามารถใช้สิทธิ UCEP ได้ทุกสิทธิการรักษา

 3. รับบริการส่งต่อผู้ป่วยสิทธิประกันสังคม จากโรงพยาบาลต้นสังกัด โดยออกหนังสือใบส่งตัวเพื่อเข้ารักษาพยาบาล ให้กับทางศูนย์หัวใจโรงพยาบาลธนบุรี ทวีวัฒนา 

 4. รับบริการส่งต่อผู้ป่วยสิทธิบัตรประกันสุขภาพแห่งชาติ จากโรงพยาบาลต้นสังกัด โดยมีหนังสือใบส่งตัวเพื่อรับรองค่าใช้จ่าย ในการเข้ารักษาพยาบาล ให้กับทางศูนย์หัวใจโรงพยาบาลธนบุรี ทวีวัฒนา 


โรงพยาบาลคู่สัญญารับเป็นสถานพยาบาลในระดับที่สูงกว่า (เฉพาะโรคหัวใจ)

 1. โรงพยาบาลอนันต์พัฒนา 2 ( ส่งต่อผู้ป่วยสิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้า 30 บาท)

 2. โรงพยาบาลกรุงไทย (ส่งต่อผู้ป่วยสิทธิประกันสังคม)

 3. โรงพยาบาลบางไผ่ (รับส่งต่อผู้ป่วยสิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้า และ สิทธิประกันสังคม)

 4. โรงพยาบาลมิตรประชา (รับส่งต่อผู้ป่วยสิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้า และ สิทธิประกันสังคม)

 5. โรงพยาบาลประชาพัฒน์ (รับส่งต่อผู้ป่วยสิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้า และ สิทธิประกันสังคม)

 6. โรงพยาบาลสุขสวัสดิ์ (รับส่งต่อผู้ป่วยสิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้า และ สิทธิประกันสังคม)

*เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการเข้ารับบริการ กรุณาโทรนัดหมายล่วงหน้าทุกครั้ง*

รายชื่อแพทย์
นพ.สุรัตน์ ทองอยู่

นพ.สุรัตน์ ทองอยู่

ความชำนาญพิเศษ : ทางด้านอายุรศาสตร์โรคหัวใจและหัตถการปฎิบัติรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด
เวลาออกตรวจ :
นพ.ไพศาล กอบเชื้อชัยพงษ์

นพ.ไพศาล กอบเชื้อชัยพงษ์

ความชำนาญพิเศษ : Cardiologis / Intervention
เวลาออกตรวจ :
นพ.ภูริช สุลัญชุปกร

นพ.ภูริช สุลัญชุปกร

ความชำนาญพิเศษ : Cardiologis / Intervention
เวลาออกตรวจ :
นพ.สุระ บุญรัตน์

นพ.สุระ บุญรัตน์

ความชำนาญพิเศษ : Cardiac Electrophysiologic
เวลาออกตรวจ :
นพ.พีรพัฒน์ เกตุค้างพูล

นพ.พีรพัฒน์ เกตุค้างพูล

ความชำนาญพิเศษ : Cardiac Electrophysiologic
เวลาออกตรวจ :
นพ.สุทธิภาส พนารังสรรค์

นพ.สุทธิภาส พนารังสรรค์

ความชำนาญพิเศษ : Fellow cardio medicine
เวลาออกตรวจ :
นพ.ธรรมรักษ์ ส่องแสงจินดา

นพ.ธรรมรักษ์ ส่องแสงจินดา

ความชำนาญพิเศษ : Fellow cardio medicine
เวลาออกตรวจ :
พญ.สิรินทร์ กาญจนการุณ

พญ.สิรินทร์ กาญจนการุณ

ความชำนาญพิเศษ : อายุรศาสตร์โรคหัวใจ
เวลาออกตรวจ : จันทร์ - ศุกร์ 08.00 - 16.00 น.
ร.ท.นพ.นาวิน สุรภักดี

ร.ท.นพ.นาวิน สุรภักดี

ความชำนาญพิเศษ : โรคหัวใจและหลอดเลือด
เวลาออกตรวจ : ศุกร์ 09.00 - 12.00 น.